ŞAHİNYAN AİLESİ TEREKESİNDE ESKİ BİR HAYATIN NESNELERİ

0

ŞAHİNYAN AİLESİ TEREKESİNDE

ESKİ BİR HAYATIN NESNELERİ

 Talip Mert

Talip Mert’in, Sivas Mahkemesi Şer’i sicilleri arasında bulduğu belge, bir devrin ev hayatıyla ilgili ilginç ipuçları taşıyor. Sivaslı tanınmış bir Ermeni ailenin mal varlığını içeren listede; 19. yy’ın ev eşyaları, gündelik hayat gereçleri ayrıca Sivas’ta o vakit kullanılan pek çok yer adı geçiyor.

Şahin Garabet, Sivas Vilayetinin 150 sene önceki köklü ve zengin Ermeni aile reislerinden birisidir. Bu aile 1876’da açılan I. Meşrutiyet Meclisi’nde Sivas’ı temsilen seçilen milletvekillerinden Agop Şahinyan’dan dolayı da Sivas tarihinde mühim bir yer almıştır. Daha sonraları vezir rütbesini de aldığından “Şahinyan Paşa” olarak da anılan Agop Şahinyan nesli hâlâ devam etmektedir. Bunların bir kısmı İstanbul’da bir kısmı ise dış ülkelerde yaşamaktadırlar. Şahinyan Agop Paşa’nın babası Garabet ölünce Sivas Mahkemesi onun mal varlığını (muhallefatını, zeylini) vârislerin talebi üzerine yazıp kayda geçirmiştir. Bu kayıt şöyledir:

“Medine-i Sivas (Sivas şehrinde)’ta Küçükkilise Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem (bir süre önce) fevt olan (ölen) sandık sarrafı Şahin Garabet veledi Ohannes (Ohannes oğlu) veledi Atam (o da Atam’ın oğlu) verâseti arkada kalan zevcesi (eşi) Kuyumcuoğlu kızı Hatoşmar [veya Hatotmar]binti Babik (Babik kızı) ile bu hanımdan doğan büyük oğulları Agop ve Ohan ve küçük oğlu Avides, büyük kızı Bebrake ve küçük kızı Estir’e münhasıra olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. Adı geçen vereseden iki küçük kıza vasi olarak öz kardeşleri Agop [tayin edilmiştir. İşbu Agob’un]ve diğer veresenin talebi ve bilgileri [ayrıca] mahkemenin de bilgileri dâhilinde müteveffa [Garabet’in] terekesi yazılmıştır. Masraflar çıktıktan sonra… taksim olunan… muhallefat defteridir ki [bu defter]aşağıdaki gibidir:

  Eşyanın adı   Adedi Fiyatı / Guruş
01 Ot memlû (dolu) yastık 07 00056.00
02 Ot memlû yastık 08 00056.00
03 Müstamel çit makat yüzü 03 00030.00
04 Sagîr (küçük) çit minder 04 00030.00
05 Nakışlı müstamel kilim 01 00070.00
06 Sarı [madeni]tabla 04 00014.00
07 Nühas (bakır) mangal 01 00080.00
08 Sagîr kehribâr takım 01 00030.00
09 Fincan 7, zarf 7, tabak 1, cezve 01 00015.00
10 Köhne kahve değirmeni 01 00010.00
11 Köhne kilim 02 00045.00
12 Sagîr (küçük) çit minder 05 00050.00
13 Yün memlû kırmızılı ihram yastık 15 00375.00
14 Kırmızı ihram yün memlû yastık 03 00030.00
15 Çit yüz yastığı 02 00010.00
16 Kırmızılı çit yüzlü (…) 02 02 00070.00
17 Dimi döşek 01 00040.00
18 Basma döşek 01 00040.00
19 Kaliçe seccade 04 00300.00
20 Kırmızılı kilim 01 00050.00
21 Kilim seccade 01 00015.00
22 Çit köhne yastık 02 00020.00
23 Çalar saat 01 00100.00
24 Köhne çit yorgan 05 00060.00
25 Sagîr çit döşek 2, yastık 01 00060.00
26 Harir (…) 01 00040.00
27 Çul 01 00015.00
28 Mitil 1, ot yastık 01 00010.00
29 Şişe 7, bardak ve kadeh 00 00025.00
30 Dimi döşek 1, çit yorgan 3, çit yastık 03 00150.00
31 Dimi döşek 1, çit döşek 1. Çit yorgan 1, seccade 01 00100.00
32 Def’a (bir tane daha) çul 01 00010.00
33 Kebîr (büyük) şamdan 2, fiske 05 00120.00
34 Çuka cübbe 01 00150.00
35 Köhne çuka cübbe 01 00050.00
36 Çiçekli şal 01 00050.00
37 Gümüş şal 01 00030.00
38 Çetarî müstamel entari 01 00030.00
39 Renkli şalî 01 00005.00
40 Havlu 02 00010.00
41 Çuka, arşın 2,5 00 00100.00
42 Kırmızı yüzlü kös [ve]sürgü 01 00040.00
43 Def’a (bir tane daha) çuka cübbe 01 00080.00
44 Şal ? 01 00010.00
45 Bir miktar gezi 00 00070.00
46 Çetârî entari 01 0040.00
47 Futî (futa) entari 01 00120.00
48 Cedîd (yeni) çuka cübbe 01 00120.00
49 Kutnu top 01 00100.00
50 Çuka yüzlü nâfe kürk 01 00150.00
51 Müstamel çuka entari 01 00060.00
52 Halı seccade 01 00025.00
53 ? ? 01 00030.00
54 Kırmızı makat yüzü 03 00250.00
55 Dimi çit yüzlü ot yastık 07 00035.00
56 Müstamel kilim 02 0060.00
57 Sarı tabla 04 00016.00
58 Sagîr mangal 01 00030.00
59 Para çekmecesi 01 00015.00
60 02 00010.00
61 Ermeni kitabı 15 0050.00
62 Fiske 03 00015.00
63 Dimi döşek ve çit döşek 4, yastık 1, seccade 01 00150.00
64 Mum, 2 batman 00 00042.00
65 Evan (kap, kaçak) nühas (bakır) 90 kıyye (okka) 00 20000.00
66 Hurdevat-ı hane (ufak tefek eşya) 00 00800.00
67 Çuval 05 00200.00
68 Dakîk (un) 3 kile 00 00300.00
69 Merkoye saat 01 00300.00
70 İnek 02 00120.00
71 Toz şekeri 415 kıyye x 8 kr 00 03320.00
72 Mahalle-i merkumede (Küçükkilise) mülk menzil (ev) 01 11000.00
Yekûn (toplam) 21879.00
Toplanan alacakları
Ebolu karyesinde (köyünde) Mustafa Kethüdaoğlu Hasan’da alacağı olup kabz olunan 00440.00
Olukman karyeli Mustafa Kethüdaoğlu Mehmed’de alacağı olup kabz olunan 00600.00
Beypınarı karyesinde Eskioğlu Hasan’da alacağı olup

kabz olunan

00500.00
Şerife Hatun’da alacağı olup kabz olunan 00150.00
Tavralı Samurkaşoğlu Apik’te alacağı olup kaz olunan 01000.00
Kızılca karyeli Ali Çavuşoğlu Musa’da alacağı olup kabz olunan 00480.00
Beypınarı karyesinde Molla Ömer’de alacağı olup kabz olunan 00200.00
Kalıpçı Elibüyükoğlu (…) Marat’ta alacağı olup kabz olunan 01000.00
Beypınarı karyesinde Eskioğlu Hasan’da alacağı olup

kabz olunan

00300.00
Beypınarı karyesinde Şalgamcıoğlu Hüseyin’de alacağı olup kabz olunan 00200.00
Kızılca karyesinde Kara Ahmedoğlu Bekir’de alacağı olup kabz olunan 00100.00
Savcun karyesinde Mehmedoğlu Halil’de alacağı olup kabz olunan 00200.00
Kızılca karyesinde Alemdaroğlu Ali ve Ebubekir’de alacağı olup kabz olunan 00500.00
Def’a Ali Kethüda’da alacağı olup kabz olunan 00400.00
Sorguncuk karyesinde Arapoğlu Ahmed’de alacağı olup kabz olunan 00720.00
Kızılca karyesinden Karakaşoğlu Ali’de alacağı olup kabz olunan 00100.00

 

Topal Seyyid torunu Mehmed Efendi’de alacağı olup kabz olunan 00100.00
Kızılca karyesinden Conoğlu (Civanoğlu?) Hasan’da alacağı olup kabz olunan 00200.00
Alacak yekûnu 07200.00
Cem’an yekûn [brüt] 29079.00
İhracat (yapılan masraflar):
Hafriyye (cenaze) masrafları 00250.00
Resm-i kısmet (mahkeme harcı) 721-165= 00556.00
Kaydiye (kayıt ücreti) 00044.00
Varaka baha (kâğıt fiyatı) 00015.00
Masraf toplamı 00865.00
Vereseye taksim olunacak net miktar 27214.00
Zevcesi Hatotmar’ın hissesi 03526.32 para
Oğlu Ağob’un hissesi 06171.32   “
Oğlu Ohan’ın hissesi 06171.32   “
Küçük oğul Adidis’in hissesi 06171.32   “
Kızı Bebrake’nin hissesi 03085.36   “
Kızı İstire’nin hissesi 03085.36   “

 

Yukarda açıklandığı üzere vârislerden… Hatotmar, Agop, Ohan ve Bebrake’nin miras hisseleri bizzat kendilerine, küçük vârisler Adidis ile İstire’nin hisseseleri olan toplam 9261 kuruş 28 para vasileri Agop’a teslim olunduğu işbu mahalle şerh verildi.” [1]

Bundan başka Örtülüpınar Mahallesi halkından olup Mart 1871’de ölen Artin Şahinyan adlı bir başka Ermeni ailesi daha vardır. Bununla ilgili kayıtlardan yakın tarihlerde Garabet Şahin’le bir akrabalığı olmadığı anlaşılıyor. Daha geri tarihlerde akraba olabilirler. [2]

 

[1] Sivas Mahkemesi (Şer’î Sicilleri) defter nu: 34, s. 80, 81.

[2] Sivas Mahkemesi (Şer’î Sicilleri) defter nu: 46, s. 372, 378, 380.

PAYLAŞ